Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim

INFORMACJA O KONKURSIE 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn.zm.) oraz w § 165 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • wysoka ocena pracy doktorskiej/rozprawy habilitacyjnej,
  • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej/habilitacyjnej również inne liczące się pozycje,
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w udziale w konferencjach i sympozjach naukowych,
  • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią kierownika jednostki (dotyczy kandydata bez habilitacji),
  • stałe prawo wykonywania zawodu lekarza,
  • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych i hipertensjologii,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Uczelni.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii UJ CM
Termin składania dokumentów: 31.03.2021
Data wytworzenia: 01.03.2021
Data publikacji: 01.03.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior