Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej II Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej II Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 165 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • wysoka ocena pracy doktorskiej/rozprawy habilitacyjnej;
  • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej/habilitacyjnej również inne liczące się pozycje;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w udziale w konferencjach i sympozjach naukowych;
  • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią kierownika jednostki (dotyczy kandydata bez habilitacji);
  • posiadanie tytułu specjalisty z chirurgii ogólnej;
  • doświadczenie w pracy z pacjentami – chirurgia ogólna niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami;
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Lekarski
Termin składania dokumentów: 08.04.2021
Wytworzył: z up. Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Data publikacji: 09.03.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior