Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Nauk Geologicznych.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Nauk Geologicznych, w zakresie kartowania geologicznego oraz GIS.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Ponadto wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć Dziekanacie Wydziału Geografii i Geologii UJ ul. Gronostajowa 3a, pok. 2.07, 30-387 Kraków oraz przesłać pocztą elektroniczną na adres: wgig@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1. podanie,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,

5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,

9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Geografii i Geologii
Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Geografii i Geologii
Data wytworzenia: 19.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 19.05.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2021