Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej w zakresie geografii turyzmu.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Ponadto wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć Dziekanacie Wydziału Geografii i Geologii UJ ul. Gronostajowa 3a, pok. 2.07, 30-397 Kraków oraz przesłać pocztą elektroniczną na adres: wgig@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1. podanie,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,

5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata

6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych

8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,

10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Geografii i Geologii
Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Geografii i Geologii
Data wytworzenia: 19.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 19.05.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2021