Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego w zakresie prawa konstytucyjnego 


 


 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, art. 116 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra (w zakresie prawa konstytucyjnego) lub równorzędny, 
 2. posiadają dorobek naukowy związany z zakresem prowadzonej przez Katedrę działalności naukowej, w tym
  w szczególności z prawa konstytucyjnego, 
 3. władają biegle językiem angielskim w stopniu pozwalającym na prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych
  w tym języku, 
 4. posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim dla studentów
  z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego, 

 

Dodatkowe oczekiwania: 

 1. posiadają doświadczenie i dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
 2. biorą czynny udział w życiu naukowym, potwierdzony wystąpieniami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach lub seminariach z zakresu prawa konstytucyjnego lub prawa konstytucyjnego porównawczego, 
 3. posługują się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami. 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 19.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jerzy
Data wytworzenia: 20.05.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 20.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka