Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej, w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UJ.

Rektor Uniwersytetu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w zakresie historii sztuki nowoczesnej w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej, w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UJ.

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • posiada magisterium z historii sztuki;
  • posiada dorobek naukowy i zainteresowania badawcze z zakresu sztuki XX  i XXI wieku, muzealnictwa i praktyki kuratorskiej;
  • jest autorem publikacji lub wystaw z zakresu historii sztuki XX i XXI wieku w Polsce i zagranicą;
  • wykazuje się znajomością historii muzealnictwa oraz współczesnych metod badawczych związanych z muzealnictwem;
  • wykazuje się znajomością współczesnych modeli kuratorskich i towarzyszącej im refleksji teoretycznej;
  • posiada doświadczenie krajowe i międzynarodowe w zakresie praktyki organizacji wystaw w instytucjach muzealnych, galeriach sztuki oraz innych instytucjach zajmujących się muzealnictwem;
  • posiada publikacje krajowe i zagraniczne na tematy związane z historią sztuki XX i XXI wieku, muzealnictwem i praktyką kuratorską.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 14.08.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Stanisław Sroka Dziekan Wydziału Historycznego UJ
Data wytworzenia: 06.07.2023
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 06.07.2023
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2023