Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmacji

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 (ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w § 162 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpowiadające następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu naukowego profesora w dyscyplinie nauk farmaceutycznych,
 • wybitna pozycja w dziedzinie nauki i aktywna działalność naukowa udokumentowana całokształtem dorobku naukowego,
 • znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego,
 • osiągnięcia w pracy organizacyjnej,
 • osiągnięcia w pracy dydaktycznej;

dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego i dydaktycznego w zakresie nauk farmaceutycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem analityki farmaceutycznej oraz badań uwalniania substancji aktywnych farmakologicznie do sztucznych soków trawiennych, w tym umiejętności porównania profili uwalniania substancji leczniczych z produktów leczniczych referencyjnych i odtwórczych (badania uwalniania substancji leczniczej w celu porównania leku oryginalnego i generycznego), a także umiejętność opracowania metodyki badania dostępności farmaceutycznej substancji leczniczych,
 • znaczące wyniki analizy bibliometrycznej publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji MEiN, ilości cytowań i wskaźnika Hirscha), IF powyżej 90, punktacja MEiN powyżej 1500 i IH powyżej 10,
 • udokumentowane wieloletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu badaniami jakościowymi i ilościowymi różnych postaci leków z wykorzystaniem nowoczesnych metod instrumentalnych,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i realizacji projektów badawczych krajowych i zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa i krajowa współpraca naukowa,
 • udokumentowane staże naukowe w renomowanych (krajowych i zagranicznych) ośrodkach naukowych,
 • posiadanie znaczącego doświadczenia w pełnieniu roli promotora prac magisterskich i rozpraw doktorskich,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: profesor
Jednostka: Zakład Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmacji
Termin składania dokumentów: 06.09.2023
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 07.08.2023
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 07.08.2023
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2023