Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej I Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim UJ CM

INFORMACJA O KONKURSIE

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko adiunktaw grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej I Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ) oraz w § 165 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego),

dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • ukończone studia wyższe na kierunku lekarskim,
 • wysoka ocena pracy doktorskiej/rozprawy habilitacyjnej,
 • posiadanie specjalizacji I i II 0 w zakresie chirurgii ogólnej,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej/habilitacyjnej również inne liczące się pozycje,
 • czynny udział w życiu naukowym np. udział w konferencjach i sympozjach naukowych,
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią kierownika jednostki (dotyczy kandydata bez habilitacji), 
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

 

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Lekarski
Termin składania dokumentów: 11.09.2023
Wytworzył: Karolina Małysa
Data wytworzenia: 11.08.2023
Szczegóły ogłoszenia
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 11.08.2023
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2023