Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na Wydziale Filozoficznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na Wydziale Filozoficznym UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w naukach humanistycznych lub społecznych,
  • jego/jej plany badawcze powinny być w co najmniej 75% związane z dyscypliną: nauki o kulturze i religii,
  • od kandydata/kandydatki wymagana jest umiejętność badania i opisywania współczesnych zjawisk społeczno-politycznych w rejonie (dodatkowym atutem będzie potwierdzenie tych umiejętności w publikacjach naukowych),
  • kandydat/kandydatka powinien/powinna umieć analizować wzajemne relacje pomiędzy islamem na Bliskim Wschodzie a w Europie z uwzględnieniem newralgicznych kwestii kulturowo-społecznych,
  • dodatkowym atutem będzie umiejętność komunikowania się w tym zakresie ze środowiskiem pozaakademickim (mile widziana działalność w zakresie popularyzacji nauki),
  • pożądana znajomość języka regionu,
  • kandydat/kandydatka we wniosku aplikacyjnym powinien/powinna przedstawić swoje plany badawcze, z ewentualnym uwzględnieniem potencjalnych projektów finansowanych zewnętrznie, mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystenta
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 14.03.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 13.02.2024
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 13.02.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2024