Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Obserwatorium Astronomicznym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Obserwatorium Astronomicznym Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej, jeśli Kandydatka/Kandydat posiada stopień doktora,
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności wystąpieniami na konferencjach i sympozjach,
 • pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego (np. kierownika zakładu lub opiekuna naukowego) o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.
  Od kandydata oczekujemy:
 • prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w Zakładzie Astronomii Gwiazdowej,
 • i Pozagalaktycznej, w szczególności znajomości metod obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych oraz badań teoretyczno-modelowych dotyczących gwiazd i obiektów pozagalaktycznych,
 • aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania,
 • gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach zagranicznych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 13.06.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Data wytworzenia: 07.05.2024
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 07.05.2024
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2024