Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie archeologii wczesnego średniowiecza w Zakładzie Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie archeologii wczesnego średniowiecza w Zakładzie Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym UJ

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • posiadają ukończone studia magisterskie na kierunku archeologia;
  • specjalizują się w zakresie archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnego średniowiecza;
  • znają problematykę badawczą związaną z badanami wykopaliskowymi i analizą reliktów architektury drewnianej i murowanej (monumentalnej), zarówno świeckiej, jak i kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów historycznej Małopolski;
  • posiadają w dorobku znaczące publikacje, świadczące o kompetencjach zawodowych w zakresie archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnego średniowiecza;
  • posługują się biegle co najmniej jednym językiem obcym;
  • posiadają umiejętności posługiwania się programami graficznymi, niezbędnymi w praktyce badawczej archeologa;
  • posiadają umiejętność pracy w zespole.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 07.06.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Historycznego Prof. dr hab. Stanisław Sroka
Data wytworzenia: 08.05.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 08.05.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka