Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Chemii UJ

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii na Wydziale Chemii UJ

 

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna umiejętność realizacji badań z wykorzystaniem podstawowych technik elektrochemicznych,
 • umiejętność obrazowania nanomateriałów przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego,
 • doświadczenie w zakresie elektrochemicznego otrzymywania materiałów nanostrukturalnych,
 • zdolność planowania i przeprowadzenia badań fotoelektrochemicznych,
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • istotny dorobek naukowy w postaci współautorstwa publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (z listy JCR),
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • doświadczenie międzynarodowe – np. odbycie stażu lub udokumentowana współpraca z zagranicznym ośrodkiem naukowym,
 • doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze naukowym lub popularyzującym naukę (warsztaty, konferencje), 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Chemii UJ
Termin składania dokumentów: 08.06.2024
Wytworzył: Wydział Chemii UJ
Data wytworzenia: 09.05.2024
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 09.05.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2024