Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym w zakresie archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych na terenie Małopolski

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym w zakresie archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych na terenie Małopolski.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z §165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie objętym konkursem;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) specjalizują się w archeologii późnośredniowiecznych i nowożytnych założeń obronnych i rezydencjonalnych Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem wież zamkowych oraz ich ewolucji formalnej i funkcjonalnej;

5) specjalizują się w zakresie późnośredniowiecznego oraz nowożytnego osadnictwa wiejskiego oraz archeologii prawnej i realizacji prawa w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych w ujęciu archeologii historycznej;

6) posiadają doświadczenie w zakresie archeologii stanowisk jaskiniowych w kontekście średniowiecznym i nowożytnym;

7) posiadają co najmniej pięcioletni okres pracy dydaktycznej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 08.04.2021
Wytworzył: Z up. Rektora UJ Dziekan Wydziału Historycznego prof. dr hab. Stanisława Sroka
Data wytworzenia: 09.03.2021
Treść ogłoszenia
Data publikacji: 2021-03-09 13:29:24
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 438