Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Religioznawstwa

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Religioznawstwa, w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie badań nad religiami;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy udokumentowany monografiami, artykułami naukowymi w czasopismach lub rozdziałami w monografiach o zasięgu międzynarodowym;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym, w szczególności występują na konferencjach, sympozjach i w debatach naukowych;
 4. posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej.

Dodatkowym atutami będą:

 1. Doświadczenie w pracy organizacyjnej, w szczególności w zakresie organizacji międzynarodowych konferencji i sympozjów;
 2. Odpowiednie przygotowanie do poprowadzenia w ramach obowiązków dydaktycznych kursów wprowadzających do religioznawstwa oraz kursów z zakresu współczesnych wyznań religijnych;
 3. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 4. Wysokiej jakości plany prac badawczych w w/w zakresie;
 5. Wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej;
 6. Doświadczenie zdobyte na renomowanych uczelniach zagranicznych;
 7. Kierowanie lub udział w grantach badawczych;
 8. Udział w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych bądź sieciach współpracy;
 9. Znajomość innych języków właściwych dla dyscypliny i obszaru badań;
 10. Inne osiągnięcia, wyróżnienia lub nagrody;
 11. W związku z potrzebami dydaktycznymi oczekujemy od kandydata biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie.

Dodatkowe wymagane dokumenty:

 1. Dwa listy polecające o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej od badaczy o uznanej pozycji międzynarodowej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozofii
Termin składania dokumentów: 15.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 14.10.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 14.10.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2022