Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • tematyka pracy doktorskiej dotyczy historii sztuki;
 • kandydaci posiadają zainteresowania badawcze z zakresu historii sztuki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad wzajemnymi relacjami sztuki polskiej i zachodnioeuropejskiej, sztuką XVI i XVII w., zagadnieniami rezydencji, siedzib królewskich i możnowładczych, propagandy władzy;
 • biorą udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, seminariach, etc.;
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć na poziomie szkolnictwa wyższego, udokumentowane wynikami ankiet studenckich (ewentualnie opinią samodzielnego pracownika naukowego);
 • prowadzą działalność badawczą nad sztuką nowożytną, udokumentowaną wykazem publikacji, a zwłaszcza legitymują się opublikowaniem w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny nauki o sztuce i znajdujących się na ministerialnej liście czasopism punktowanych;
 • są autorami samodzielnej monografii książkowej;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań dokumentacyjnych i inwentaryzacyjnych;
 • uzyskanie, prowadzenie lub uczestniczenie w grancie krajowym lub międzynarodowym finansowanym przez jedną ze wskazanych instytucji (MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR, FNP) albo uzyskanie równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenie przynajmniej jednej aplikacji w konkursach             grantowych, która została oceniona pozytywnie, ale nie uzyskała dofinansowania z powodu braku środków;
 • prowadzą udokumentowaną stosownymi zaświadczeniami współpracę z organizacjami samorządowymi zajmującymi się sztuką i dziedzictwem.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 26.02.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Historycznego Prof. dr hab. Stanisław Sroka
Data wytworzenia: 26.01.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 26.01.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka