Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków UJ

Rektor Uniwersytetu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie farmakologii doświadczalnej w ramach realizacji projektu MAESTRO 13 pt.: „Metabolic reprogramming in age-dependent endothelial dysfunction and vascular stiffness; novel mechanism of ‘inflamm-ageing” w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Spełniają wymagania Narodowego Centrum Nauki oraz

 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 • wiedza i doświadczenie w optymalizacji metod przygotowania próbek biologicznych do analizy LC/MS;
 • doświadczenie w analizach metabolomicznych lub proteomicznych;
 • znajomość metodologii LC/MS, LC/HRMS, doświadczenie w rozwijaniu problemów analitycznych;
 • doświadczenie w:

- prowadzeniu badań analitycznych,

- bioinformatycznej analizie wyników,

- prowadzeniu badań w modelach zwierzęcych chorób,

 - interdyscyplinarnych badaniach analitycznych patogenezy chorób (modele zwierzęce lub ludzkie),

 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
 • dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

Opis Programu /Projektu:

     Starzenie się organizmu jest ważnym czynnikiem ryzyka wielu chorób, w tym chorób układu krążenia. Starzejącemu się organizmowi towarzyszy przewlekły stan zapalny o niskiej intensywności, który nazwany ostatnio (inflamm-ageing), a prowadzi do przyśpieszonego rozwoju dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych. Te dwa fenotypowe wyznaczniki starczego stanu zapalnego; dysfunkcja śródbłonka i sztywność naczyń krwionośnych, oceniane w warunkach klinicznych, mają wartość prognostyczną w chorobach układu krążenia, a poprawa czynności śródbłonka i zmniejszenie sztywności naczyń krwionośnych ma skutki terapeutyczne. Nie poznane są jednak mechanizmy starczego stanu zapalnego (inflamm-ageing).

W przedstawionym projekcie, zamierzamy scharakteryzować metaboliczne wyznaczniki starczego stanu zapalnego w modelach mysich, a w szczególności zbadać mechanizmy i znaczenie przeprogramowania metabolicznego w rozwoju zależnej od wieku dysfunkcji śródbłonka w dużych naczyniach krwionośnych oraz w mikrokrążeniu wieńcowym, jak również w rozwoju sztywności naczyń krwionośnych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i wykorzystuje nowoczesne i unikatowe metodologie badawcze, takie jak np. obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) do badania czynności śródbłonka in vivo u myszy, urządzenia mikroprzepływowe do scharakteryzowania pierwotnych komórek śródbłonka wyizolowanych od myszy in vitro, oraz metody metabolomiki celowanej i niecelowanej do badania szlaków metabolicznych dysfunkcyjnego śródbłonka i naczyń krwionośnych ex vivo.

Ponieważ, dysfunkcja śródbłonka i sztywność naczyń krwionośnych stanowią najważniejsze czynnościowe wyznaczniki starzejącego się układu krążenia prowadzącego do chorób układu krążenia, poznanie nowych metabolicznych mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój starczego stanu zapalnego może przynieść nowe perspektywy terapeutyczne.

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 1. udział w realizacji projektu Maestro 13 „Przeprogramowanie metaboliczne w dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych zależnych od wieku; nowy mechanizm starczego stanu zapalnego („inflamm-ageing”) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki;
 2. głównym zadaniem będzie prowadzenie badań analitycznych i udział w badaniach doświadczalnych in vivo i ex vivo,
 3. przeprowadzenie wszechstronnej analizy bioinformatycznej danych analitycznych i niecelowanych analiz metabolomicznych przy użyciu różnych dostępnych programów i narzędzi bioinformatycznych;
 4. projektowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów w ramach projektu;
 5. integracja danych, analiza statystyczna oraz analiza i opis wyników badań;
 6. przygotowywanie raportów okresowych, publikacji naukowych, prezentujących wyniki badań;
 7. aktywny udział w konferencjach międzynarodowych;
 8. aktywna współpraca z zespołem JCET;
 9. dbanie o powierzony sprzęt laboratoryjny.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Termin składania dokumentów: 18.02.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Data wytworzenia: 01.02.2024
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 01.02.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2024