Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu pt.  „Rola naskórkowego białka Regnazy-1 w patogenezie przewlekle swędzących chorób zapalnych”,  na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • - posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • - wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Idealni kandydaci:

 • mają odpowiedni dorobek naukowy z zakresu immunologii,  i/lub neurobiologii, biologii komórki, biologii molekularnej, biochemii i/lub dziedzin pokrewnych,
 • posiadają przynajmniej jedną oryginalną publikację naukową, w której są wiodącym autorem,
 • biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • spełniają wymogi NCN odnośnie osób zatrudnianych w projektach badawczych, zawartych w linku: Wymogi projektowe

 

Ponadto oczekuje się, że kandydat/ka będzie posiadał/ła wcześniejszą wiedzę i doświadczenie przynajmniej w jednej z wymienionych metod:

 • doświadczenie w badaniach opartych na zapalnych/neurodegeneracyjnych modelach zwierzęcych,
 • doświadczenie w izolacji/prowadzeniu hodowli tkankowych/ funkcjonalnych badaniach komórek nerwowych,
 • doświadczenie w izolacji i hodowli in vitro keratynocytów i/lub  leukocytów,
 • doświadczenie w mikroskopii konfokalnej,
 • doświadczenie w standardowych metodach biochemicznych (immunoprecypitacja/ ELISA/Western Blot/qPCR)  i/lub edycji genomu (CRISPR/Cas).

 

Idealny kandydat/ka będzie posiadał/a:

 • zainteresowania bioinformatyczne, pozwalające na interpretacje danych omicznych,
 • komunikatywną znajomość języka angielskiego,
 • praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, programy graficzne (np. Corel Draw).

 

Opis Programu /Projektu:

Projekt dotyczy interakcji pomiędzy komórkami naskórka i komórkami nerwowymi w rozwoju i  zapobieganiu przewlekłym chorobom zapalnym skóry, związanym z długotrwałym świądem. Przewlekły świąd (trwający dłużej niż 6 tygodni) jest często występującym i działającym destrukcyjnie symptomem wielu trudnych do wyleczenia chorób skóry. Należą do nich: egzema, suchość skóry, czy tzw. przewlekła pokrzywka idiopatyczna, której przyczyna jest nieznana, a która często dotyka osób w podeszłym wieku. W tych badaniach skupimy się na naskórku, najbardziej zewnętrznej warstwie skóry, która ma bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym i układem nerwowym skóry, który ma kluczowe znaczenie w „wyczuwaniu” potencjalnego zagrożenia i usuwania czynnika drażniącego. Podstawą badań są molekularne mechanizmy i konsekwencje dialogu pomiędzy naskórkiem i układem nerwowym w powstawaniu lub ograniczaniu przewlekłych chorób zapalnych skóry związanych z chronicznym świądem.

 

 

Zakres obowiązków /Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za niezależną koordynację zadań, podejmowanie racjonalnych i logicznych decyzji w celu rozwiązywania problemów, wprowadzanie nowych technik i narzędzi. Najlepszy/sza wybrany/na kandydat/tka będzie zobligowany/na do nauki i optymalizacji  w zakresie nowych, zwierzęcych  modeli eksperymentalnych. W ramach codziennej pracy oczekuje się od kandydata/tki koordynowania różnych elementów projektu, kierowania i włączania studentów w eksperymenty oraz stosowania się do zasad etyki pracy.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 19.02.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 05.02.2024
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 05.02.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2024