Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Chemii Organicznej, na Wydziale Chemii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu SONATA 17 pt. „Enancjoselektywna kataliza rodnikami tiolowymi: opracowanie katalizatorów i zastosowanie”, w Zakładzie Chemii Organicznej, na Wydziale Chemii

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • uzyskali stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyli co najmniej 10 miesięczny zagraniczny staż podoktorski,
  • uzyskali stopień doktora w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024,
  • posiadają doświadczenie z syntezie organicznej
  • posiadają doświadczenie w katalizie metalami przejściowymi
  • posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (w mowie i piśmie).

Opis Programu /Projektu:

Kataliza z wykorzystaniem rodników tiolowych pozwala na prowadzenie szerokiej gamy procesów rodnikowych. W ciągu ostatniej dekady, dziedzina ta rozwijała się w szybkim tempie, co znacząco zwiększyło ilość związków chemicznych dostępnych dzięki tej technologii. Chiralne rodniki tiolowe, które pozwalają na kontrolę stereochemii tych procesów, są jednak rzadkością. W tym projekcie wychodzimy naprzeciw temu wyzwaniu poprzez opracowanie nowych chiralnych katalizatorów oraz ich aplikację w stereokontrolowanej syntezie związków chiralnych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 26.02.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Dziekan Wydziału Chemii Prof. dr hab. Wojciech Macyk
Data wytworzenia: 12.02.2024
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 12.02.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka