Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ul. Wielicka 265 w porozumieniu z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie ogłasza po raz drugi konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Ogłoszenie

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ul. Wielicka 265
w porozumieniu z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
ogłasza po raz drugi  konkurs na stanowisko


Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

 

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023.1515)

 

Oferty wraz z dokumentami określonymi w  § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U. 2021.430 tj. z dn. 2021.03.09 r.) tj. :

 

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

należy składać  do 22.02.2024r  pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 
ul. Wielicka 265, 30 – 663 Kraków
Sekretariat Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

 

Z adnotacją na kopercie „ Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych” oraz imieniem, nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że

  1. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
  2. zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - oświadczenie znajduje się na stronie internetowej USD w Krakowie pod linkiem:

https://szpitalzdrowia.pl/wp-content/uploads/2022/05/Kaluzula-informacyjna.docx

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale ds. Organizacji i Kontroli (pokój B.3-48).

Stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej
Jednostka: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
Termin składania dokumentów: 22.02.2024
Wytworzył: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
Data wytworzenia: 12.02.2024
Data publikacji: 12.02.2024
Osoba publikująca: Magdalena Kowalczyk