Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie Informatyka do realizacji zadań w projekcie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POIR.04.04.00-00-14DE/18-00: „Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie” „Młody doktor”

Model sztucznych sieci neuronowych został stworzony w oparciu o analogie do biologicznych odpowiedników, takich jak uproszczony model neuronu lub układ neuronów siatkówki. Ze względu na rosnącą złożoność zadań i problemy z opracowaniem skutecznych metod uczenia głębokich sieci neuronowych, dominują rozwiązania oparte na strukturach algebraicznych. Obecnie zaawansowane podejścia do uczenia maszynowego, takie jak głębokie uczenie się, wykazują szereg niepożądanych cech, takich jak zapomnienie, podatność na zwodnicze przykłady, wymóg dużego zestawu danych treningowych i powolne uczenia się. Większość z tych problemów nie występuje w systemach biologicznych, dlatego korzystne byłoby czerpanie z nich inspiracji w celu uczenia sztucznych systemów. Celem projektu jest analiza zachowań wysokiego poziomu biologicznych systemów neuronowych i zbudowanie innowacyjnych sztucznych modeli poprzez zaproponowanie nowych paradygmatów uczenia się i nowych architektur modeli obliczeniowych.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie działać sześć grup badawczych: Cognitive group (lider Tadeusz Marek), Physics-group (lider Maciej A. Nowak), Machine-learning group, Neuro-group, BioDataScience-group, InfoTech-group. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Jacek Tabor. BioDataScience Group: Ogólnym celem grupy jest utrzymanie i analiza ogromnych zbiorów danych biologicznych (w szczególności fMRI, DTA, gęstej tablicy EEG) oraz dostarczenie dodatkowych informacji na temat funkcji i sieci strukturalnych w mózgu. Grupa weźmie również udział w badaniach korelacji neurologicznych wyzwalanych przez choroby i przetestuje teoretyczne hipotezy grup Machine Learning, Physiscs and InfoTech.. Ogłoszenie dotyczy naboru do grupy BioDataScience-group.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ i Regulaminu konkursu TEAM NET w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, Działanie 4.4.: Zwiększenie potencjału kadrowego B+R, Konkurs nr 1/4.4/2018 spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

- co najmniej stopień doktora w dziedzinie informatyki i/lub matematyki (statystyka) i/lub fizyki uzyskany do 5 pięciu lat przed datą zatrudnienia w projekcie (zatrudnienie na pełny etat),

- wiedza i doświadczenie w analizie szeregów czasowych,

- doświadczenie z pracą w środowisku Matlab i języku Python,

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej publikacje w renomowanych międzynarodowych żurnalach naukowych,

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności poprzez wystąpienia na konferencjach i sympozjach,

- mile widziana znajomość zagadnień dotyczących uczenia maszynowego i sieci neuronowych,

- kandydat nie był zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Od kandydata oczekujemy:

- motywacji i zaangażowania w realizację projektu,

- dobrej znajomości języka angielskiego.

Przykładowy opis zadań w projekcie:

1. Analiza i przetwarzanie dużych zbiorów danych.

2. Numeryczna weryfikacja modeli korelacji opisujących analizowane dane.

3. Rozwój oraz proponowanie nowych algorytmów analizy danych.

4. Proponowanie matematycznych i komputerowych modeli architektury sieci neuronowych wynikających

z przeprowadzonych analiz danych.

5. Prezentacji wyników na konferencjach naukowych.

 

Przewidywane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: cały etat na okres 26 miesięcy preferowane od 1 września 2021 r.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 01.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Data wytworzenia: 06.04.2021
plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 06.04.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2021