Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektror Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 (ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 162 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • wybitna pozycja w dziedzinie nauki i aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku naukowego;
  • znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego;
  • osiągniecia w pracy organizacyjnej.

Dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • udokumentowany istotny dorobek naukowy z dziedziny fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego wyrażony publikacjami w międzynarodowym specjalistycznym piśmiennictwie o łącznym IF > 100, całkowitej liczby cytowań co najmniej 950, w tym bez autocytowań co najmniej 800 (Web of Science), indeks Hirscha >16, aktualna roczna liczba cytowań prac w bazie Web of Science > 100;
  • doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań naukowych z zakresu fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego (w tym próby ergospirometryczne, wysiłkowe testy terenowe, techniki biologii molekularnej);
  • udokumentowana publikacjami międzynarodowa i krajowa współpraca naukowa;
  • autorstwo/współautorstwo podręczników/rozdziałów w podręcznikach akademickich z dziedziny fizjologii wysiłku;
  • udokumentowane staże naukowe w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych
  • wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania fizjologii, fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: profesor
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Termin składania dokumentów: 24.05.2021
Wytworzył: Katarzyna Zębala
informacja o konkursie
Data publikacji: 22.04.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior