Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Religioznawstwa

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Religioznawstwa w dyscyplinie nauk o kulturze i religii w zakresie religioznawstwa i/lub antropologii lub socjologii, w projekcie badawczym PENTACTORS (Pentecostalism – Activism – Others) pt.: „Misjonarze, migranci i gospodarze. Pentekostalizm, "Inny" i aktywizm we współczesnej Polsce”, finansowanym przez NCN, w ramach programu Sonata-17

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Wymagania dodatkowe wynikające z wytycznych projektowych (Narodowego Centrum Nauki):

 1. uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed datą ogłoszenia konkursu;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy, szczególnie w zakresie antropologii i/lub socjologii lub pokrewnych nauk społecznych, skoncentrowany zwłaszcza na migracji, ruchach społecznych i/lub badaniach nad religią; 
 3. posiadają doświadczenie w badaniach terenowych i analizie danych. Znajomość programów do analizy danych (takich jak MAXQDA lub podobne) jest atutem;
 4. znają dobrze język ukraiński i/lub rosyjski;
 5. dodatkowym atutem jest doświadczenie w badaniach w obszarze ukraińsko i/lub rosyjskojęzycznym oraz znajomość lokalnych kontekstów;
 6. znają język angielski w stopniu umożliwiającym publikowanie i prezentowanie wyników badań w tym języku;
 7. znajomość języka polskiego nie jest warunkiem koniecznym, ale może być atutem;
 8. są dyspozycyjne i mobilne, ze względu na przewidziany okres badań terenowych (około 20 miesięcy), prowadzonych w kilku lokalizacjach w Polsce;
 9. posiadają dobrą organizację pracy, umiejętność współpracy i pracy w zespole oraz silną motywację do rozwoju naukowego.

 

Bliższe informacje o projekcie można znaleźć pod linkiem:

https://sway.office.com/4EO3FMJ2ivnfqlsn?ref=Link

 

Kandydat/ka będzie zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat). Oferowane zatrudnienie dotyczy kontraktu na okres 30 miesięcy. Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr Natalia Zawiejska.

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie między innymi należało:

 1. prowadzenie badań terenowych oraz zbieranie danych związanych z ukraińskim i rosyjskojęzycznym pentekostalizmem w Polsce, w kilku lokalizacjach w Polsce, w okresie min. 18 miesięcy;
 2. udział w ewaluacji, przygotowaniu, opracowaniu i analizie danych;
 3. udział w prezentacji wyników projektu: złożenie dwóch artykułów związanych z badaniami prowadzonymi w projekcie w międzynarodowych czasopismach, prezentacja wyników badań projektu na międzynarodowych konferencjach i warsztatach, udział i przygotowanie warsztatów w projekcie, udział w prowadzeniu bloga i strony projektu;
 4. udział w popularyzacji wyników projektu (transfer wiedzy uniwersytet – społeczeństwo);
 5. udział w spotkaniach zespołu badawczego oraz spotkaniach z Komitetem Ekspertów.

 

Proponowane stanowisko będzie charakteryzowało się m.in. zakresem obowiązków dotyczących stanowiska typu post-doc w projektach NCN

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni nadesłać wymaganą dokumentację w formie elektronicznej na adres mailowy kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej natalia.zawiejska@uj.edu.pl

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozofii
Termin składania dokumentów: 15.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozofii
Data wytworzenia: 20.09.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
RESULTS OF THE COMPETITION
Data publikacji: 20.09.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2022