Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) w zakresie biochemii i chemii biofizycznej, w ramach realizacji projektu OPUS 21 pt. „W poszukiwaniu nieznanych aspektów regulacji przekaźnictwa tlenku azotu przez białka ferrihemowe w erytrocycie oraz ścianie naczynia”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania:

 1. doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności w zakresie badań in vitro i ex vivo w modelach mysich;
 2. znajomość metod badawczych w zakresie biochemii, chemii biologicznej i biofizycznej;
 3. znajomość technik spektroskopowych; w szczególności spektroskopii rozpraszania ramanowskiego; 
 4. znajomość techniki Western Blot, ELISA;
 5. doświadczenie w immunohistochemii;
 6. znajomość oraz doświadczenie w statystycznej oraz chemometrycznej analizie danych;
 7. czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
 8. dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
 9. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 10. doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

Zakres obowiązków:

 • udział w realizacji projektu OPUS21 „W poszukiwaniu nieznanych aspektów regulacji przekaźnictwa tlenku azotu przez białka ferrihemowe w erytrocycie oraz ścianie naczynia” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki;
 • przestrzeganie regulaminu pracy i innych przepisów obowiązujących na UJ;
 • wykonywanie i prowadzenie pomiarów ramanowskich na izolowanych komórkach oraz materiale zwierzęcym zgodnie z opracowaną w projekcie metodologią;
 • wykonywanie analiz chemometrycznych otrzymanych wyników ramanowskich;
 • wykonywanie barwień immunohistochemicznych;
 • wykonywanie analiz z zastosowaniem techniki Western Blot, ELISA;
 • wykonywanie badań ex vivo zgodnie z ustalonym protokołem;
 • terminowe wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym;
 • sporządzanie cyklicznych raportów z uzyskanych wyników;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie opanowania nowych metod badawczych oraz obsługi sprzętu laboratoryjnego;
 • opracowywanie uzyskanych danych oraz przygotowywania publikacji naukowych z wyników uzyskanych w czasie realizowania projektu;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych w zakresie wskazanym przez bezpośredniego przełożonego;
 • prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • aktywna współpraca ze wszystkimi grupami badawczymi JCET;
 • opieka nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą naukową.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Termin składania dokumentów: 11.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor JCET prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Data wytworzenia: 11.10.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 11.10.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka