Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dyscyplinie literaturoznawstwa do realizacji działania New Blood Projektu Flagowego pt. „European Treasure in the Jagiellonian Library Core Facility” w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filologicznym

 

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Udokumentowany przebieg badań nad rękopisami francuskimi i niemieckimi (XVIII i XIX w.) istotnymi dla historii nauki, znajomość języka francuskiego i niemieckiego

 

Opis Programu /Projektu:

Kolekcja Autografów (Sammlung Autographa) zawiera rzadkie i unikalne materiały o fundamentalnym znaczeniu dla kultury europejskiej i nauk humanistycznych. Składa się z oryginalnych rękopisów wielu wybitnych osób, które odegrały kluczową rolę w europejskiej kulturze, literaturze i nauce. Znajdujemy tu tysiące zabytków rękopiśmiennych, z których tylko część została do tej pory dokładnie zbadana, a wiele z nich nie zostało nawet zidentyfikowanych. Są to głównie listy, ale także oryginalne prace literackie i naukowe napisane przez ich autorów.

Cele projektu:

  • Badania i opracowanie Kolekcji Autografów (196 pudeł z rękopisami z całej Europy w różnych językach; kilka tysięcy obiektów rękopiśmiennych): identyfikacja tekstów, autorów, datowanie rękopisów, określenie miejsca pochodzenia.
  • Stworzenie platformy badawczej integrującej dotychczasowe i nowe badania nad zbiorami Pruskiej Biblioteki Państwowej prowadzone w ramach i poza Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Wyniki projektu posłużą jako punkt wyjścia do dalszych szczegółowych badań nad najważniejszymi kulturowo częściami Kolekcji Autografów. Ponadto, wypracowane w projekcie metody badawcze mogą być zaadaptowane do badań wszelkich innych kolekcji rękopisów.

 

Zakres obowiązków /Opis zadań:

  1. Badanie i opracowywanie rękopisów ze Zbioru Autografów w kolekcji berlińskiej w Bibliotece Jagiellońskiej.
  2. Aplikowanie o granty ze źródeł zewnętrznych na badania nad zbiorami berlińskimi.
  3. Przygotowywanie artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism, związanych z tematyką projektu.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filologiczny
Termin składania dokumentów: 28.02.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Data wytworzenia: 19.01.2023
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 19.01.2023
Osoba publikująca: Witold Romański