Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w związku z realizacją programu SONATA 17 pt. „Znaczenie polisacharydów w zamieraniu jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L)” w Zakładzie Biotechnologii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Na stanowisku nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu.

 • doświadczenie w klonowaniu molekularnym, technikach izolacji, analizy i modyfikacji kwasów nukleinowych oraz w transformacji bakterii;
 • doświadczenie w sterylnej pracy z hodowlami tkankowymi, najlepiej z materiałem roślinnym in vitro;
 • doświadczenie w prowadzeniu i analizie wyników eksperymentów RT-qPCR;
 • znajomość podstaw biologii polisachyrydów i ich różnorodności strukturalnej;
 • znajomość podstaw technik analizy transkryptomicznej i analizy transkryptomów będzie dodatkowym atutem;
 • dobra znajomość zasad bezpiecznej i dokładnej pracy laboratoryjnej i zarządzania danymi badawczymi;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz doświadczenie w przygotowaniu artykułów naukowych w języku angielskim;
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
 • uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • brak dotychczasowej współpracy z kierownikiem projektu przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu.

Opis Programu /Projektu:

Zamieranie jesionu wyniosłego jest obecnie jednym z głównych problemów ekologicznych na naszym kontynencie. Przewiduje się, że w niektórych lasach ponad 80% drzew tego gatunku umrze z powodu tej choroby. Zamieranie jesionu spowodowane jest przez patogen grzybiczy o łacińskiej nazwie Hymenoscyphus fraxineus. Od roku 1992, kiedy po raz pierwszy zaobserwowano zamierania jesionów w polskich lasach, poznano wiele procesów biologicznych związanych z chorobą tego gatunku, jednak ich molekularne podstawy wciąż pozostają nie do końca poznane. W szczególności, nie wiemy jak ściany komórkowe, czyli zbudowane z wielocukrów osłony chroniące komórki jesionu przed infekcją, są degradowane przez patogen, co jest krokiem koniecznym dla rozrostu komórek grzybiczych w tkankach jesionu. Ponadto, nie wiemy czy i w jaki sposób komórki jesionu identyfikują fragmenty patogenu grzybiczego oraz czy ta identyfikacja umożliwia uruchomienie odpowiedzi ochronnych w roślinie. Uzyskanie odpowiedzi na te pytania mogłoby umożliwić opracowanie nowych sposobów doboru osobników jesionu odpornych na zamieranie, pozwalając na zachowanie tego cennego gatunku w europejskich lasach. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnlogii
Termin składania dokumentów: 03.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. UJ Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 03.02.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 03.02.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2023