Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii.

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu 2 UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

• posiadają co najmniej stopień doktora;

• posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

• biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

Adresatami konkursu są naukowcy ze stopniem doktora uzyskanym w zakresie psychologii (lub socjologii, informatyki, nauk o mediach, nauk politycznych) w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem aplikacji do konkursu. Wnioskodawcy płci żeńskiej (jeśli dotyczy) mogą dodać 18 miesięcy na każde dziecko, wnioskodawcy płci męskiej (jeśli dotyczy) mogą dodać liczbę miesięcy urlopu rodzicielskiego.

Umiejętności/Kwalifikacje:

• Udokumentowana doświadczenie zawodowe w dziedzinie nauk społecznych (odpowiednie publikacje naukowe, prezentacje konferencyjne, współpraca badawcza).

• Zainteresowanie psychologią społeczną i polityczną i/lub interakcją człowiek-komputer (doświadczenie w socjologii lub naukach politycznych będzie atutem).

• Posiadane doświadczenie w eksperymentalnych naukach społecznych lub znajomość projektowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych (udokumentowane stosownymi publikacjami w obiegu międzynarodowym/ uczestnictwem w konferencjach).

• Dobra znajomość ilościowych metod badawczych, analizy statystycznej (regresja) oraz dobra znajomość SPSS lub innych pakietów do statystycznej analizy danych.

• Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi programistycznych (w szczególności Inquisit, E-prime, PsychoPy).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt (2 etaty)
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 13.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
Data wytworzenia: 09.02.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Download file
Data publikacji: 09.02.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2023