Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu OPUS 20 pt. „Strukturalne podstawy odporności przekazywalnej na fluorochinolony” w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Idealny kandydat powinien:

 1. być wysoce zmotywowany i zainteresowany budową i funkcją naturalnych maszyn molekularnych;
 2. posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium doświadczalnym, najlepiej w zakresie biochemii lub biologii strukturalnej;
 3. posiadać wykształcenie naukowe w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biochemia/biochemia gyraz, biofizyka, biologia strukturalna lub biologia chemiczna; wcześniejsze doświadczenie w cryo-EM lub TEM jest dodatkowym atutem, ale nie jest niezbędne;
 4. opublikować co najmniej jeden artykuł naukowy w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji);
 5. mieć nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze biologii topoizomeraz / biologii strukturalnej;
 6. umieć współpracować z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku;
 7. umieć przekazać studentom stosowną wiedzę na temat technik eksperymentalnych i metodologii naukowej;
 8. biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie;
 9. spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym:
 1. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2023 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza),
 2. uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
 3. prof. Heddle nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.

Opis Programu /Projektu:

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest odkrycie mechanizmów molekularnych nowych cząsteczek zdolnych do interakcji z enzymem gyraza DNA, zarówno w celu jego inhibicji, jak i nadawania oporności na antybiotyki fluorochinolonowe. Pozwoli to odkryć istotne informacje na temat działania gyrazy, a jednocześnie dostarczy potencjalnych wskazówek do opracowania nowych środków antybakteryjnych w celu zwalczania zagrożenia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Podczas pracy nad projektem wybrany kandydat będzie wykorzystywał kriomikroskopię elektronową (cryo-EM) do badania interakcji białek i peptydów, które wiążą się z gyrazą DNA, w tym z białkiem oporności na fluorochinolony MfpA. Pozna odpowiednie techniki produkcji białek i techniki biologii strukturalnej, w szczególności cryo-EM. Będzie miał również możliwość uczestniczenia w projektowaniu leków in silico, badaniach przesiewowych i testach aktywności. Projekt oferuje możliwość przeprowadzenia podstawowych badań z zakresu biologii molekularnej (biologia topoizomerazy DNA) mających wpływ na rozwiązanie rzeczywistego problemu rangi światowej – oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Wybrany kandydat będzie pracować pod kierunkiem prof. Jonathana Heddle'a w laboratorium Bionanonauki i Biochemii, zlokalizowanym w Małopolskim Centrum Biotechnologii (www.heddlelab.org) w pięknym mieście Krakowie, Polska.

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • wsparcie w zarządzaniu projektem i przyjęcie roli głównego wykonawcy najważniejszych zadań projektu, w tym badania biochemiczne i biofizyczne oraz przygotowanie próbek cryo-EM, gromadzenie i analiza danych,
 • mentoring mniej doświadczonych członków zespołu projektowego, w tym pomoc doktorantowi w jego części projektu,
 • nadzór nad codzienną pracą techników i pomoc Kierownikowi Projektu w przygotowaniu figur i manuskryptów do publikacji.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 08.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Danuta Earnshaw, prof. UJ Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ
Data wytworzenia: 22.02.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
THE RESULTS OF SELECTION PROCEDURE
Data publikacji: 22.02.2023
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2023