Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu NCN OPUS 21 pt. „Wzorce, procesy i czynniki kształtujące zmienność mikrobiomu owadów” w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • posiadają stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnej,
 • posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym,
 • posiadają udokumentowane doświadczenie z analizą danych NGS,
 • wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego.

Dodatkowo:

 • posiadają udokumentowane zainteresowania badawcze i dorobek naukowy zgodny z tematyką planowanych badań, w tym dotyczące różnorodności i biologii piewików, różnorodności i ewolucji symbioz owadów, analizy zbiorowisk mikroorganizmów metodami NGS, filogenomiki i genomiki porównawczej bakterii,
 • wykazują się znajomością powłoki systemu Linux/Unix,
 • wykazują się znajomością języków programowania skryptowego (Phython/Perl/R),
 • posiadają pozytywne opinie dotychczasowych opiekunów naukowych o predyspozycjach do pracy naukowej.

Opis Programu /Projektu:

Poszukiwany/a jest kandydat/ka na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców UJ. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu zajmującego się analizą różnorodności i ewolucji mikroorganizmów symbiotycznych owadów w oparciu o wysokoprzepustowe techniki sekwencjonowania nowej generacji (NGS) oraz techniki mikroskopowe. Celem proponowanego projektu jest poznanie czynników i procesów kształtujących zmienność mikrobiomu owadów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizy bioinformatyczne danych NGS (składanie i charakterystyka genomów, analiza porównawcza genomów symbiontów, analizy filogenomiczne). W zależności od zainteresowań będzie również możliwość włączenia się w prace nad innymi aspektami symbioz owadów. Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 20.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii UJ dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Data wytworzenia: 28.02.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 28.02.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2023