Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs dotyczący pełnienia funkcji Kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs dotyczący pełnienia funkcji Kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

Wymagane kwalifikacje:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, dyscyplinie matematyka lub w jednej z dyscyplin pokrewnych;
 • zatrudnienie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ lub na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy;
 • doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem badawczym zakwalifikowanym do finansowania w drodze konkursu ogólnopolskiego lub europejskiego (NCN lub ERC);
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych uwzględniających zastosowanie narzędzi informatycznych w dziedzinie nauk społecznych (bazy danych, dedykowany software do badań);
 • doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu dużych baz danych;
 • dorobek naukowy w tematyce nauk politycznych lub prawnych (z wykorzystaniem metod ilościowych), matematycznej teorii wyborów lub obszarów matematyki stosowanej mających zastosowanie w politologii, potwierdzony publikacjami naukowymi w czasopismach z imact factorem, na konferencjach z rankingu CORE lub w materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazie Web of Science;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Kierownik kieruje działalnością Centrum Badań Ilościowych nad Polityką, a w szczególności:

 1. reprezentuje Centrum na zewnątrz, w granicach udzielonego pełnomocnictwa;
 2. opracowuje plany pracy badawczej i dydaktycznej;
 3. organizuje i nadzoruje działalność naukową Centrum;
 4. wykonuje uchwały rad wydziałów: WSMiP UJ i WMI UJ;
 5. składa dziekanom wydziałów WSMiP UJ i WMI UJ roczne sprawozdania z działalności Centrum oraz sprawozdanie na zakończenie kadencji;
 6. podejmuje i inicjuje działania w celu pozyskania środków finansowych na działalność Centrum.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: pełnienie funkcji Kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką
Jednostka: Centrum Badań Ilościowych nad Polityką
Termin składania dokumentów: 13.02.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
Data wytworzenia: 30.01.2023
Plik do pobrania
Data publikacji: 30.01.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka