Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego (2 etaty) w Dziale Zamówień Publicznych

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale Zamówień Publicznych

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, administracja;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – min. 2 lata – wiedza teoretyczna i praktyczna;
 • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych, jej aktów wykonawczych oraz ustaw pokrewnych, w tym ustawy – Kodeks cywilny;
 • znajomość obsługi komputera oraz pakietów programu Office.
 • umiejętność logicznego myślenia, samodzielnego interpretowania obowiązującego w zakresie zamówień publicznych ustawodawstwa krajowego i europejskiego oraz rozwiązywania jawiących się w toku procedury przetargowej problemów nieobjętych regulacjami prawnymi;
 • umiejętność samodzielnego realizowania powierzanych zadań, w tym przygotowywania wszelkiej dokumentacji przetargowej, tj. m.in. specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszeń o zamówieniu, zmianie i wyniku postępowania, publikowanych w oficjalnych publikatorach (BZP i DU UE), protokołów z przeprowadzonej procedury przetargowej, jak również wzorów umów na dostawy, usługi i roboty budowlane;
 • umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań związanej z obowiązującymi na gruncie prawa zamówień publicznych terminami ustawowymi, a w konsekwencji umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem;
 • umiejętność sporządzania opinii prawnych, przekazywania posiadanej wiedzy oraz przygotowywania prezentacji szkoleniowych w zakresie zamówień publicznych;
 • wysoka kultura osobista;
 • łatwość nawiązywania kontaktów i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych;
 • odpowiedzialność.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze formalno-prawnej projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, znajomość dyrektyw unijnych regulujących dziedzinę zamówień publicznych oraz wytycznych Programów Operacyjnych;
 • znajomość zasad funkcjonowania Uczelni publicznej;
 • znajomość systemów informatycznych związanych z obsługą procedur udzielania zamówień publicznych (platformy elektroniczne o charakterze publicznym bądź komercyjnym, w tym platformy zakupowej Open Nexus) oraz znajomość SAP;
 • znajomość systemu EZD.

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • wykonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przygotowywanie ogłoszeń publikowanych w BZP i Suplemencie do DZ. UE
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań przetargowych (SWZ, zaproszeń do negocjacji w trybie z wolnej ręki) oraz protokołów z załącznikami;
 • kontrola poprawności formalnej ofert oraz przygotowywanie wezwań, uzupełnień, wyników postępowania;
 • opracowywanie projektów wzorów umów;
 • dokonywanie pozostałych niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: pracownik administracyjny
Jednostka: Dział Zamówień Publicznych
Termin składania dokumentów: 15.03.2023
Wytworzył: Kierownik Działu Zamówień Publicznych dr Monika Poniewierska
Data wytworzenia: 22.02.2023
Plik do pobrania
Data publikacji: 22.02.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka