Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Matematyki i Informatyki // Competitive selection process for the post of a university professor in the research and faculty staff member group of the Faculty of Mathematics and Computer Science

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki w dyscyplinie matematyka lub informatyka w zakresie nowych modeli i narzędzi matematycznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Dodatkowo:

  • stopień naukowy powinien być uzyskany poza Uniwersytetem Jagiellońskim lub kandydat powinien być zatrudniony poza RP co najmniej od roku 2017;
  • osiągnięcia w pracy naukowej powinny być potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Rector of the Jagiellonian University announces a competitive selection process for the post of a university professor in the research and faculty staff member group of the Faculty of Mathematics and Computer Science in academic discipline: Mathematics or Computer Science in the field of new mathematical models and tools.

The competitive selection process is open for all individuals, who meet the requirements set out in Articles 113 and 116.2.2) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science, and who meet the following eligibility criteria according to § 163 of the Statute of the Jagiellonian University:

1) Holding at least a doctoral degree;

2) Having significant and creative achievements in scientific, professional or artistic work significant and creative achievements in scientific work, confirmed by publications in reputable journals;

3) Having achievements in organisational work;

4) Having achievements in teaching work - this requirement does not apply to candidates for positions in the the research staff member group.

Additionally:

  • doctoral degree should be obtained outside of the Jagiellonian University or the candidate should be employed abroad at least since 2017;
  • achievements in scientific work, should be confirmed by publications in reputable journals.

Please see attached document.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Termin składania dokumentów: 16.11.2020
Data wytworzenia: 11.09.2020
Data publikacji: 11.09.2020
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2021

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 11.01.2021 12:28 Łukasz Wspaniały aktualnie przeglądana
1.0 11.09.2020 07:17 Rafał Kiszka