Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej // Competitive selection process for the post of a university professor in the research and faculty staff member group of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie prac doświadczalnych bezpośrednio powiązanych z co najmniej jednym z następujących obszarów badań: (I) materiały nanostrukturalne, (II) materiały związane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii, (III) materiały na potrzeby biotechnologii i medycyny.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Dodatkowo:

  • stopień naukowy powinien być uzyskany poza Uniwersytetem Jagiellońskim,
  • osiągnięcia w pracy naukowej powinny być potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Rector of the Jagiellonian University announces a competitive selection process for the post of a university professor in the research and faculty staff member group of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science in academic discipline: Physical Sciences in experimental research directly connected to at least one of the following areas: (I) nanostructured materials, (II) materials in energy production and storage, (III) materials in biotechnology and medicine.

The competition is open to candidates who meet the requirements specified in Art. 113 and Art. 116(2)(2) of the Act of 20th July 2018: Law on Higher Education and Science and, in accordance with § 163 of the JU Charter, the following eligibility criteria:

1) A doctoral degree or higher academic qualifications;

2) A record of significant and original achievements in academic, professional, or artistic work;

3) A record of significant achievements in organisational work;

4) A record of achievements in teaching – this requirement does not apply to candidates for positions in the category of research staff.

Additional criteria:

  • the academic degree should be awarded at an institution other than the Jagiellonian University,
  • the academic achievements should be confirmed by a publication record in renowned journals.

Please see attached document.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 31.01.2021
Data wytworzenia: 31.12.2020
Data publikacji: 31.12.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka