Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesor w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 (ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 162 Statutu UJ odpowiadają następującym niezbędnym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej;
 • wybitna pozycja w dziedzinie nauki i aktywna działalność naukową udokumentowana całokształtem dorobku naukowego;
 • znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego;
 • osiągniecia w pracy organizacyjnej;

Dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • udokumentowany istotny dorobek naukowy z dziedziny fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego wyrażony publikacjami w międzynarodowym specjalistycznym piśmiennictwie o łącznym IF > 200, całkowitej liczby cytowań co najmniej 2000, w tym bez autocytowań co najmniej 1500, indeks Hirscha >20, aktualna roczna liczba cytowań prac w bazie Web of Science > 150, autorstwo/współautorstwo co najmniej trzech prac z fizjologii wysiłku fizycznego cytowanych co najmniej 100 razy;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i realizacji projektów badawczych krajowych i zagranicznych;
 • udokumentowana międzynarodowa i krajowa współpraca naukowa;
 • redakcja podręczników, autorstwo/współautorstwo podręczników/rozdziałów w podręcznikach akademickich z dziedziny fizjologii wysiłku;
 • udokumentowane staże naukowe w renomowanych (krajowych i zagranicznych) ośrodkach naukowych;
 • doświadczenia na polu zastosowań wiedzy naukowej w przemyśle/kulturze/sporcie;
 • wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania fizjologii, fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego, fizjologii sportu.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Stanowisko: profesor
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
Termin składania dokumentów: 24.05.2021
Wytworzył: Katarzyna Zębala
informacja o konkursie
Data publikacji: 22.04.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior