Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie/ w zakresie filozofii

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)         posiadają co najmniej stopień doktora,

2)         posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)         biorą czynny udział w życiu naukowym,

4)         uzyskały wysoką ocenę pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,

5)         uzyskały pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,

6)         są zainteresowane tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY

(nr. 805498),

7)         posiadają co najmniej jedną publikację (zaakceptowana do druku lub opublikowana) w międzynarodowym czasopiśmie naukowym w dyscyplinie kandydata,

8)         wyróżniają je: zdolności organizacyjne, samodzielność badawcza, odpowiedzialność, punktualność,

9)         posiadają znajomość języka angielskiego (znajomość języka polskiego nie jest wymagana).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ, Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 04.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
Data wytworzenia: 18.05.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 18.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka