Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w zakresie:

(1) zmian przestrzennych w sferze gospodarczej i społecznej i ich uwarunkowań, kreowania nowych ośrodków wzrostu, odporności układów przestrzennych na zdarzenia ekstremalne, idei zrównoważonego rozwoju i konsumpcji

oraz

(2) w zakresie zmian przestrzennych w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej oraz odporności układów miejskich lub wiejskich na wyzwania przyszłości, zrównoważony rozwój miast lub obszarów wiejskich

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1)            posiadają co najmniej stopień doktora,

2)            posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)            biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Idealny/a kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:

1.            jest naukowcem posiadającym stopień naukowy doktora w jednej z dyscyplin akademickich, współpracujących

z POB (https://futuresoc.id.uj.edu.pl/o-nas),

2.            posiada doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

3.            posiada dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach związany z tematyką ogłoszenia (w szczególności jest głównym autor(ką) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, jest autorem(ką) recenzowanej monografii naukowej z listy z II/I poziomu polskiego wykazu wydawnictw (https://listymnisw.pl/full.php), lub publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus),

4.            posiada doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych uzyskanych na drodze konkursu (np. jest/był kierownikiem projektu, głównym wykonawcą lub współwykonawcą przynajmniej jednego zakończonego grantu badawczego, pozyskanego ze źródeł zewnętrznych),

5.            podejmuje się współpracy z innymi członkami grupy badawczej,

6.            posiada doświadczenie w popularyzacji nauki i innowacyjnej edukacji,

7.            posiada doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

8.            posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Geografii i Geologii
Termin składania dokumentów: 11.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Geografii i Geologii UJ
Data wytworzenia: 10.06.2021
Plik do pobrania
Download Files
Wynik konkursu
RESULTS NOTICE
Data publikacji: 10.06.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021