Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie psychologia 

 

                                                                            

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1)            posiadają co najmniej stopień doktora,

2)            posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)            biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:

1.            jest naukowcem posiadającym stopień naukowy doktora w dyscyplinie psychologia lub pokrewnych (np. medycyna), współpracujących z POB (https://futuresoc.id.uj.edu.pl/o-nas),

2.            posiada doświadczenie międzynarodowe (przed lub po uzyskaniu stopnia doktora), w szczególności był/a studentem/studentką, doktorantem/doktorantką lub pracownikiem naukowym/pracownicą naukową na zagranicznej uczelni, w zagranicznym instytucie badawczym, zagranicznym ośrodku badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej zagranicznej jednostce naukowej,

3.            posiada co najmniej dwie publikacje jako główny autor(ka) w czasopismach umieszczonych w bazie Journal Citation Index,

4.            posiada doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, np. jest lub był/była kierownikiem projektu, głównym wykonawcą lub współwykonawcą co najmniej jednego grantu badawczego, pozyskanego ze źródeł zewnętrznych,

5.            biegle zna język angielski,

6.            posiada udokumentowaną współpracę w rozpoznawalnej, międzynarodowej sieci badawczej,

7.            posiada doświadczenie w popularyzacji nauki lub współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 16.08.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego
Data wytworzenia: 14.07.2021
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 14.07.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka