Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Informacja o konkursie na stanowisko na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Matematyki i Informatyki w dyscyplinie matematyka lub informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja

w zakresie tematycznym zgodnym z domenami badawczymi POB Anthropocene: Earth System Science (ESS) lub Adaptation, Sustainability, Advancement, Protection (ASAP) lub Emerging Fields (EF) (dokładny opis domen badawczych można znaleźć na stronie https://anthropocene.id.uj.edu.pl/strategia)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej.

 

Dodatkowe oczekiwania:

- stopień doktora powinien być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed 01.10.2021 r. Do określonego okresu 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej;

- stopień naukowy powinien być uzyskany poza Uniwersytetem Jagiellońskim lub kandydat powinien być zatrudniony poza RP co najmniej od roku 2017;

- osiągnięcia w pracy naukowej powinny być potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Termin składania dokumentów: 03.04.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Data wytworzenia: 13.01.2022
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 13.01.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka