Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym

w dyscyplinie/w zakresie filozofii w związku z realizacją projektu „Instytucje jako podmioty przekonań”, finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 21, PSP K/PBO/000871 (stanowisko post-doc).

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. posiadają co najmniej stopień doktora;

2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3. biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowo idealny kandydat/ka powinna (powinien) spełniać następujące kryteria:

1. orientacja teoretyczna w ontologii społecznej i/lub metafizyce prawa;

2. znajomość podstawowych problemów w trwającej debacie na temat intencjonalności grup;

3. publikacje o zasięgu międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie ontologii społecznej lub/i metafizyki prawa;

4. gotowość do pracy zespołowej.

Ponadto, kandydat/ka musi spełniać warunki, określone w Regulaminie Narodowego Centrum Nauki dotyczącego osób zatrudnianych na stanowisku post-doc w projekcie OPUS 21 (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf),m.in:

1. kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;

2. uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.

 

Oferowane zatrudnienie dotyczy kontraktu na okres 30 miesięcy. Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu dr hab. Krzysztof Posłajko.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozofii
Termin składania dokumentów: 07.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozofii
Data wytworzenia: 05.04.2022
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 05.04.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2022