Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu SONATA BIS 11 pt. „Struktura, biochemia, fizjologia i ewolucja bakteryjnych α2-makroglobulin z ludzkich periodontopatogenów Porphyromonas gingivalis i Tannerella forsythia”, nr PSP: K/PBD/000406 w dyscyplinie nauki biologiczne

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym; 

 

Dodatkowe kryteria: 

  • stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych lub w pokrewnych dziedzinach; 
  • doświadczenie w rozwiązywaniu struktur przestrzennych białek z wykorzystaniem krystalografii rentgenowskiej udokumentowane publikacjami; 
  • doświadczenie w technikach laboratoryjnych takich jak ekspresja białek rekombinowanych, oczyszczanie białek z wykorzystaniem różnych technik chromatograficznych takich jak chromatografia powinowactwa, sączenie molekularne i chromatografia jonowymienna; 
  • doświadczenie w kriogenicznej mikroskopii elektronowej (cryo-EM) lub chęć nauczenia się tej techniki; 
  • dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie; 
  • uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; 
  • uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora; 
  • brak dotychczasowej współpracowały z kierownikiem projektu przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu. 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 26.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 18.07.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 18.07.2022
Osoba publikująca: Witold Romański