Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki w ramach realizacji projektu SONATA pt. "Modelowanie składu izotopowego opadów atmosferycznych przy użyciu lagranżowskiej reprezentacji mikrofizyki chmur", nr PSP: K/PBD/000379 w dyscyplinie matematyka lub informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym. 

 

Dodatkowe wymaganie związane z zatrudnieniem w projekcie: 

4) posiadają co najmniej stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2015 r. (okres kwalifikacji przedłużony w przypadku udokumentowanych urlopów związanych z opieką i wychowaniem dzieci, w przypadku kobiet okres jest przedłużany o 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko); 

5) osoba przystępująca do konkursu musi spełniać warunki określone w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 95/2020, tj.: uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Jagielloński; w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN; w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski. 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Termin składania dokumentów: 30.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
Data wytworzenia: 08.08.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
RESULTS OF THE COMPETITION
Data publikacji: 08.08.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2022