Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w jednej z dyscyplin: psychologia, pedagogika, nauki biologiczne, informatyka w zakresie badań nad poznaniem matematycznym i/lub nauczaniem/uczeniem się matematyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym. 

 

Wymagania szczegółowe: 

Kandydat/ka powinien/na: 

  • posiadać odpowiedni dorobek publikacyjny w postaci artykułów opublikowanych w międzynarodowych recenzowanych czasopismach naukowych w zakresie psychologii eksperymentalnej i/lub neuronauki poznawczej i/lub pedagogiki i/lub informatyki; 
  • posiadać doskonałą znajomość metodologii badań behawioralnych z udziałem ludzi i umiejętności praktyczne w tym zakresie, począwszy od programowania procedur eksperymentalnych (np. PsychoPy, Inquisit, OpenSesame), przez przeprowadzanie badań (doświadczenie laboratoryjne), po statystyczną analizę danych (np. R Studio, SPSS, MathLab); dodatkowym (ale nieobowiązkowym) atutem kandydata/ki będzie doświadczenie w prowadzeniu badań i analizie danych psychofizjologicznych/neuronaukowych i/lub modelowaniu obliczeniowym i/lub eksperymentów z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości; 
  • posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej (np. pobyt badawczy podczas doktoratu, staż podoktorski, udokumentowana publikacjami współpraca z indywidualnymi naukowcami itd.); w przypadku osób, które uzyskały doktorat poza Polską warunek ten spełniony jest automatycznie. 
  • posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w kierowaniu projektami badawczymi lub realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu (np. NCN, inne państwowe lub międzynarodowe agencje grantowe, fundacje wspierające naukę itd.); 
  • zadeklarować swoją gotowość do prowadzenia badań nad poznaniem matematycznym i/lub uczeniem się matematyki oraz przedstawić projekt badań w tym zakresie, które zamierza realizować w okresie zatrudnienia;

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
Termin składania dokumentów: 10.10.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych prof. dr hab. Bartosz Brożek
Data wytworzenia: 10.08.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 10.08.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2023