Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie psychologia, socjologia, informatyka, nauka o mediach, w zakresie życia społecznego, w ramach realizacji projektu NCN CHANCE pt. „Od społeczeństwa sieciowego do społeczeństwa patchworkowego: podstawy motywacyjne i konsekwencje społeczne”, na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Adresatami konkursu na stanowiska post-doc są naukowcy ze stopniem doktora uzyskanym w zakresie psychologii (lub socjologii, informatyki, nauk o mediach, nauk politycznych) w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem aplikacji do konkursu. Wnioskodawcy płci żeńskiej (jeśli dotyczy) mogą dodać 18 miesięcy na każde dziecko, wnioskodawcy płci męskiej (jeśli dotyczy) mogą dodać liczbę miesięcy urlopu rodzicielskiego.

Umiejętności/Kwalifikacje:

 • Udokumentowana doświadczenie zawodowe w dziedzinie nauk społecznych (odpowiednie publikacje naukowe, prezentacje konferencyjne, współpraca badawcza).
 • Zainteresowanie psychologią społeczną i polityczną i/lub interakcją człowiek-komputer (doświadczenie w socjologii lub naukach politycznych będzie atutem).
 • Posiadane doświadczenie w eksperymentalnych naukach społecznych lub znajomość projektowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych (udokumentowane stosownymi publikacjami / uczestnictwem w konferencjach).
 • Dobra znajomość ilościowych metod badawczych, analizy statystycznej (regresja) oraz dobra znajomość SPSS lub innych pakietów do statystycznej analizy danych.
 • Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi programistycznych (w szczególności Inquisit, E-prime, PsychoPy).

Opis Programu /Projektu:

Głównym celem projektu jest zbadanie roli mediów elektronicznych w transformacji społecznej i kulturowej, która, naszym zdaniem, polega na odchodzeniu od społeczeństwa otwartego, umożliwiającego funkcjonowanie w elastycznych sieciach społecznych, w stronę społeczeństwa „patchworkowego,” opartego na różnego rodzaju zamkniętych (mikro)grupach, o silnej tożsamości, silnych więziach wewnątrzgrupowych i własnych realiach epistemicznych. Proces ten, prowadzący do fragmentacji społecznej, ma poważne implikacje społeczne, tj. brak zaufania do państwa i jego instytucji (i władz w ogóle), niski poziom konsensusu społecznego, niski poziom uczestnictwa i nieposłuszeństwo. Projekt koncentruje się na zrozumieniu roli czynników motywacyjnych, poznawczych, społecznych i kulturowych, które kształtują ten proces.

Więcej informacji, można znaleźć na stronie projektu: https://digipatch.eu

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • Projektowanie i przeprowadzanie badań.
 • Rekrutacja uczestników, zbieranie i przygotowanie danych, analiza danych.
 • Upowszechnianie wiedzy, raportowanie projektu, przygotowanie publikacji.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 16.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 15.11.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 15.11.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2023