Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie immunologii ewolucyjnej w ramach realizacji projektu NCN OPUS 22 pt. „Ewolucja nieklasycznych genów MHC klasy I i repertuarów limfocytów T u salamander” w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • posiadają stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnej,
  • posiadają udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy JCR dorobek naukowy w zakresie biologii ewolucyjnej genów głównego układu zgodności tkankowej oraz biologii ewolucyjnej receptorów limfocytów T,
  • posiadają doświadczenie w analizach laboratoryjnych i bioinformatycznych genów głównego układu zgodności tkankowej oraz receptorów limfocytów T,
  • wykazują się znajomością powłoki systemu Linux i narzędzi automatyzujących operacje na plikach i ich zawartości w linii komendy,
  • wykazują się znajomością przynajmniej jednego języka skryptowego (np. R, Python, Perl),
  • wykazują się w biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • posiadają pozytywne opinie dotychczasowych opiekunów naukowych o predyspozycjach do pracy naukowej.

 

Opis Programu /Projektu:

Poszukiwany jest kandydat(ka) na stanowisko Adiunkta w grupie badawczej Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Kandydat(ka) będzie zatrudniona(a) w ramach projektu, którego głównym celem jest zbadanie ewolucji nieklasycznych genów MHC klasy I oraz repertuarów receptorów limfocytów T u płazów ogoniastych.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku zidentyfikuje nieklasyczne geny MHC klasy I, zbada ich ontogenetyczny profil ekspresji u kilkunastu gatunków płazów ogoniastych oraz określi profil ontogenetyczny różnorodności repertuarów receptorów u tych samych gatunków. Następnie, we współpracy z pozostałymi członkami zespołu przeprowadzi analizy porównawcze, których celem będzie przetestowanie szczegółowych hipotez badawczych postawionych w projekcie. Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych. Dodatkowych wyjaśnień udzieli kierownik projektu, prof. dr hab. Wiesław Babik (wieslaw.babik@uj.edu.pl)

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 31.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Data wytworzenia: 20.02.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 20.02.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2023