Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu OPUS 21 pt.: „Centrum redoks w skali atomowej. Metodologia in situ & operando 2D COS UV-VIS-IR jako narzędzie analizy reaktywnych form przejściowych w katalitycznym utlenianiu parafin”, w  Zakładzie Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Posiadają co najmniej stopień doktora; uzyskany w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie oraz uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Jagielloński. Ostatni warunek przestaje obowiązywać jeśli aplikant odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły  i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż Uniwersytet Jagielloński oraz w kraju innym niż Polska.

Udokumentowane doświadczanie:

 • w prowadzeniu badań katalitycznych z wykorzystaniem metod chromatograficznych oraz spektrometrii mas,
 • w prowadzeniu badań spektroskopowych (IR oraz UV-Vis),
 • w charakterystyce mikroporowatych ciał stałych z wykorzystaniem technik TPR, TPD,  sorpcyjnych, itp.

Opis Programu /Projektu:

Modyfikacja zeolitów jonami metali przejściowych (TMIs) skutkuje tworzeniem aktywnych centrów redoks z otwartą koordynacją, co sprawia, że zeolity TMI są bardzo skutecznymi katalizatorami w różnorodnych procesach utleniania. Złożony charakter tych miejsc aktywnych jest trudny do opisania, ponieważ jest nieodłączny od zeolitu (topologia porów, Si/Al, wzajemne położenie Al, ładowanie TMI, metoda wprowadzania TMI).

Główny cel projektu ma dwojaki charakter:

 1. opracowanie metodologii zaawansowanych badań operando i in situ IR-UV-Vis w trybie szybkiego skanowania oraz dwuwymiarową analizą korelacyjną (2D COS) w celu uzyskania wglądu w związek między właściwościami centrum redoks zmodyfikowanego przez strukturę zeolitu. Zrozumienie struktury i działania centrów aktywnych danego typu,
 2. analiza pod kątem aktywności katalitycznej materiałów o dedykowanej specjacji centrów aktywnych w celu ustalenia związek struktura-aktywność.

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 1. Synteza i modyfikacja materiałów pod kątem lokalizacji atomów Al i specjacji centrów redoks.
 2. Charakterystyka materiałów metodami strukturalnymi, teksturalnymi i spektroskopowymi w celu identyfikacji  natury półproduktów i możliwego mechanizm reakcji; Analiza 2D COS.
 3. Indywidualne studia  literaturowe.
 4. Aktywny udział w zaawansowanych eksperymentach spektroskopowych poświęconych ocenie mechanizmu reakcji.
 5. Dyskusja wyników i przygotowanie manuskryptu.
 6. Sporządzanie raportów z realizacji projektów.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 06.04.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii Prof. dr hab. Wojciech Macyk
Data wytworzenia: 27.02.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 27.02.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2023