Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Informacja o konkursie na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości lub psychologia.

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Idealny kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:

1.            jest naukowcem posiadającym stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w jednej z dyscyplin akademickich, współpracujących z POB (https://futuresoc.id.uj.edu.pl/o-nas),

2.            posiada udokumentowane doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej (z wiodącymi ośrodkami badawczymi), w szczególności posiada dorobek naukowy potwierdzający dotychczasową międzynarodową współpracę naukowo-badawczą (w szczególności publikacje współautorskie z badaczami z ośrodków zagranicznych, wspólnie zrealizowane projekty itp.). Jako atut będzie uznane odbycie stażu podoktorskiego (post-doc) na zagranicznej uczelni, w zagranicznym instytucie badawczym, zagranicznym ośrodku badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym lub w innej zagranicznej jednostce naukowej,

3.            posiada co najmniej trzy publikacje w czasopismach indeksowanych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, JCR, materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus,

4.            posiada doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, np. jako kierownik/kierowniczka projektu, główny wykonawca/wykonawczyni lub współwykonawca/współwykonawczyni przynajmniej jednego zakończonego grantu badawczego, pozyskanego ze źródeł zewnętrznych,

5.            jest lub był/a członkiem w rozpoznawalnych, międzynarodowych sieciach badawczych, w tym poprzez pracę

w zarządach, komisjach takich organizacji itp.,

6.            podejmował/a współpracę z zagranicznymi czasopismami naukowymi (w szczególności jako członek/członkini rady naukowej lub redakcyjnej, recenzent/recenzentka),

7.            posiada doświadczenie w prowadzeniu badań z zastosowaniem rozwiązań Big Data,

8.            posiada doświadczenie w popularyzacji nauki i innowacyjnej edukacji,

9.            posiada doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

10.          posiada udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego.

 

Umowę o pracę na czas określony wynoszący 30 miesięcy.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 06.08.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 06.07.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 2021-07-06 07:06:07
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 1596