Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko Badacza/Badaczki w zakresie ewaluacji w ramach udziału w projekcie: Inkubator Włączenia Społecznego finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.1: Innowacje społeczne

Osoba prowadząca bieżący kontakt z grantobiorcami, koordynująca realizację i realizująca wywiady z interesariuszami, odpowiedzialna także za analizę dokumentacji wytworzonej w procesie przygotowania do testowania i w trakcie testowania, bierze aktywny udział w pracach analitycznych na etapach ewaluacji on-going i ex-post, w tym bierze udział w analizie danych zastanych dot. innowacyjności projektów. 

Umowa o pracę 0,5 etatu na okres 06.2021-03.2023 

 

Zakres obowiązków:

1. Współudział w pracach ewaluacji ex-ante, ex-post oraz on-going (formatywnej).

2. Prowadzenie szkoleń badaczy terenowych i koordynacja ich prac w terenie.

3. Rekrutacja grantobiorców i użytkowników końcowych do udziału w badaniach terenowych.

4. Prowadzenie wywiadów pogłębionych z użytkownikami końcowymi w formie TDI/IDI (telefonicznych wywiadów pogłębionych lub osobistych).

5. Sporządzanie gridów (głównych wniosków w odniesieniu do pytań́ badawczych) i podsumowań́ z przeprowadzonych wywiadów i kontaktów.

6. Analiza danych zastanych (ADZ) w odniesieniu do ocenianych innowacji, w tym zbieranie informacji i przygotowywanie wniosków dot. innowacyjności.

7. Współautorstwo produktów wypracowanych w procesie ewaluacji, w tym współautorstwo raportu końcowego z ewaluacji.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: Badacza/Badaczki
Jednostka: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
Termin składania dokumentów: 31.03.2021
Wytworzył: Inkubator Włączenia Społecznego, Kierownik projektu dr. hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
Data wytworzenia: 18.03.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 18.03.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2021