Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

 

Ogłoszenie o konkursie

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:               

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 5. koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora na najbliższe 6 lat (max. 4 strony A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,15);
 6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 8. pisemne potwierdzenie zapoznania się przez kandydata z klauzulą informacyjną oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli kandydat jej udziela.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: Dyrektora
Jednostka: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Termin składania dokumentów: 25.10.2021
Wytworzył: Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Data wytworzenia: 14.10.2021
Informacja o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 14.10.2021
Osoba publikująca: Magdalena Kowalczyk