Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie prawa administracyjnego

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, art. 116 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

- posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra (w zakresie prawa administracyjnego) lub równorzędny,  

- wykazują predyspozycje do pracy badawczej, 

- posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej. 

Dodatkowe oczekiwania: 

- posiadają dorobek naukowy z zakresu prawa administracyjnego potwierdzony publikacjami naukowymi w czasopismach umieszczonych w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych MEiN oraz w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografii naukowe MEiN, 

- przygotowują dysertację doktorską z obszaru prawa administracyjnego – mile widziane, 

- biorą czynny udział w życiu naukowym, potwierdzony wystąpieniami z zakresu prawa administracyjnego na ogólnopolskich i/lub międzynarodowych konferencjach, 

- posiadają doświadczenie w składaniu wniosków o projekty badawcze i/lub kierowały, brały udział w projekcie badawczym, 

- władają biegle językiem angielskim w stopniu pozwalającym na prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych w tym języku, 

- posiadają doświadczenie w organizacji konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i/lub międzynarodowym, 

- posiadają doświadczenie jako redaktor lub współredaktor naukowy monografii naukowych, 

- posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie prawa administracyjnego oraz uzyskiwały wysokie oceny, jeśli podlegały ocenie studenckiej, 

- posiadają doświadczenie praktyczne w wykonywaniu prawa administracyjnego, 

- posługują się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 22.10.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Data wytworzenia: 22.09.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 22.09.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2022