Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej Katedry Botaniki Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej Katedry Botaniki Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w § 165 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • wysoka ocena pracy doktorskiej/rozprawy habilitacyjnej,
 • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej/habilitacyjnej również inne liczące się pozycje,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w udziale w konferencjach i sympozjach naukowych,
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią kierownika jednostki (dotyczy kandydata bez habilitacji),
 • absolwent/-ka kierunku farmacja,
 • posiadanie umiejętności i znajomości z obszaru mykologii i biotechnologii grzybów,
 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie analityki farmaceutycznej,
 • doświadczenie w realizacji badań naukowych w obszarach nauk farmaceutycznych ze szczególnym uwzględnieniem mykologii farmaceutycznej, potwierdzone publikacjami naukowymi z tego obszaru,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Botaniki Farmaceutycznej Katedry Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego
Termin składania dokumentów: 10.04.2024
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 11.03.2024
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 11.03.2024
Osoba publikująca: Teresa Siejka