Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w zakresie tematycznym wpisującym się w domeny i tematy badawcze Strategii Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage ID.UJ (humanistyka wobec wyzwań zmian środowiskowych, cywilizacyjnych i technologicznych oraz krytyczne badania nad dziedzictwem i różnorodnością) do realizacji Projektu Flagowego pt. „Critical Heritage Studies Hub” IDUJ w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk humanistycznych;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • biorą czynny udział w życiu naukowym,
 • posiadają dorobek naukowy zgodny z co najmniej jedną domeną określoną w Strategii Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage (humanistyka wobec wyzwań zmian środowiskowych, cywilizacyjnych i technologicznych oraz krytyczne badania nad dziedzictwem i różnorodnością), uwzględniający publikacje, w tym także o zasięgu międzynarodowym,
 • posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej (pełnienie funkcji kierownika projektu, głównego wykonawcy lub współwykonawcy w projektach krajowych i międzynarodowych), w szczególności w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i o charakterze międzynarodowym,
 • posiadają doświadczenie w popularyzacji nauki i innowacyjnej edukacji,
 • posiadają udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego.

 

Opis Programu /Projektu:

Projekt Flagowy „Critical Heritage Studies Hub” jest pomyślany jako platforma koordynująca badania, edukację i zaangażowanie publiczne w krytyczną refleksję nad dziedzictwem, jego rolą w kształtowaniu tożsamości, znaczeniem i zarządzaniem. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na tzw. trudne lub kłopotliwe dziedzictwo. Hub:

 1. wspiera badania interdyscyplinarne poprzez:
 • wymianę pomysłów,
 • rozwój mechanizmów ułatwiających tworzenie trwałych międzynarodowych zespołów badawczych,
 • rozwój cyfrowych narzędzi wspierających badania nad

                                 dziedzictwem,

 1. współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez:
 • organizowanie debat publicznych,
 • popularyzowanie wiedzy i angażowanie się w działania edukacyjne, co obejmuje przygotowywanie raportów i analiz,
 • współpracę z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, JST, biznesem, zwłaszcza w ramach Think Tanku,
 1. angażuje się w intensywną współpracę międzynarodową w zakresie badań, dydaktyki i projektów zaangażowania społecznego, między innymi w ramach aliansu Una Europa.

Hub opiera się na dwóch filarach, które odpowiadają dwóm celom szczegółowym: Think Tanku zajmującego się krytycznym dyskursem na temat dziedzictwa oraz grupach badawczych.

Zatrudnienie na etacie asystenta ma na celu wzmocnienie działań w zakresie Think Tanku. W szczególności osoba zatrudniona zaangażowana będzie w realizację działań edukacyjnych i we współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu, w tym w organizację seminariów, konferencji i wydarzeń, opracowywanie Massive Open Online Courses, szkół letnich, podcastów.

 

Zakres obowiązków /Opis zadań:

 • złożenie w trakcie zatrudnienia minimum trzech publikacji do wysoko punktowanych międzynarodowych czasopism lub wydawnictw z listy MNiSW,
 • przygotowanie w trakcie zatrudnienia wniosku projektowego o międzynarodowy grant badawczy, finansowany ze źródeł zewnętrznych,
 • zaangażowanie w trakcie zatrudnienia w realizację bieżących działań, przede wszystkimi projektów badawczych i popularyzatorskich realizowanych w Projekcie Flagowym Critical Heritage Studies Hub.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 02.03.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 30.01.2023
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 30.01.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2023